Oasen

I regi av Eco Fjord Farming AS

Målsettingen til OASEN er å oppnå en fullskala prøveproduksjon i et delvis lukket oppdrettsanlegg der en gjennom utvikling, uttesting og implementering av storskala planktonfiltre for overflatevannet oppnår et lusefritt oppdrettsmiljø gjennom hele produksjonssyklusen.

Filtrering av inntaksvann skal bidra til:

  • Fjerning av lakseluslarver, slik at en unngår lusebehandling – både medikamentell og mekanisk.
  • Temperaturoptimalisering gjennom året ved at en har fleksibelt dyp på vanninntak (økt tilvekst, lavere fôrfaktor og bedre fiskehelse).
  • Bieffekten fra filtreringen er oppsamling av marine dyreplankton, som er en ny kilde til marint fôrråstoff av særlig høy kvalitet.

I konseptet tilbyr vi fisken en ”oase” innenfor den lukkede delen av merden hvor den, i tillegg til fravær av lusesmitte, tilbys stabil vanntemperatur og vannkjemi og en optimal og kontinuerlig vannutskifting uten perioder med lave oksygenverdier. Vi forventer at dette vil gi vesentlig bedre vekst, lavere fôrfaktor og lavere dødelighet.

I OASEN skal det utvikles og testes ut en spesialkonstruert filterenhet som er integrert i et fullskala oppdrettsanlegg. Det er kombinasjonen av filterteknologien og et fullskala delvis lukket anlegg med tilhørende funksjoner som er det innovative i denne løsningen. Dette gir et lusefritt oppdrettsmiljø, optimale temperaturer for fisken året rundt og, som et biprodukt, en marin fôringrediens av høy kvalitet.

Systemet krever at det pumpes store vannmengder inn i merdene. Det finnes i dag ingen egnede tekniske løsninger for å filtrere ut lusesmitte av så store vannmengder. Metoden vi ønsker å anvende for å filtrere vannet er spesialutviklet for å fjerne planktonorganismer, herunder smittsomme stadier av lakselus. Denne produksjonsteknologien muliggjør bruk av filtrert overflatevann til oppdrett av laks fordi den krever mindre investeringer, tar mindre plass og krever mindre energi per liter filtrert vann enn andre systemer for filtrering av vann.

Pilotanlegget vil bli designet for bruk i områder med liten til moderat eksponering for vær og vind. Teknologiutviklingen vil sikre at en kan produsere fisk lusefritt i slike områder. Det vil gi mulighet til å utnytte eksisterende arealer bedre og til bærekraftig drift i områder der det i dag er utfordringer med lusenivå i tradisjonelle åpne merder.

Merdeanlegg