Om FoU-prosjektene

Aquaculture innovation AS har et nært samarbeid med flere FoU-miljø og aktører i næringen vedr. ulike FoU-prosjekt.

For tiden gjelder dette:

Overflatefilter til delvis lukket merde (Filterforsøket).

Prosjektet er i hovedsak finansiert med egne midler, men er også støttet av Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Hovedsamarbeidspartner er Planktonic AS. Det skal her utvikles et filter som monteres i inntaksrøret til de delvis lukkede merdene. Da vil man kunne heve inntaket opp til overflaten og ta inn varmere vann derfra, men likevel unngå at lus kommer inn i de delvis lukkede merdene. Filteret utvikles i samarbeid med Planktonic AS. Dvs at man benytter tett duk i den øverste delen av merden, og pumper inn vann fra dyp hvor det ikke finnes lus, eller ved at vannet som benyttes filtreres. Vannet pumpes inn i overflaten hvor merden består av tett duk. Tyngden på vannet og «overtrykket» skal gjøre at det holder seg lusefritt. Planktonic AS og Veterinærinstituttet vil være ansvarlig for prøvetaking og gjennomføring. Dette omfatter utfyllende dokumentasjon vedrørende vannkvalitet og lusestatus.
Rensegraden til filteret fastsettes i henhold til andre forsøk gjort angående gjennomtrenging av lus (utslipp fra brønnbåt, filter på slakteri mm). Et slikt filter kan være av stor betydning for bruk av ulike typer lukket merdteknologi. Det ligger et stort potensiale for økt tilvekst ved å kunne benytte minst 3-4 grader varmere vann om sommeren (sammenlignet med vann fra 25 meters dyp). Ved bruk av teknologien vil snittemperaturen totalt gjennom året være betydelig høyere.

Delprosjekt I er delt inn i tre faser:

  • Fase I: Oppstart med uttesting av i minimerder/kar på Lamholmen høsten 2016.
  • Fase II: Uttesting i delvis lukkede merder på Lamholmen (to delvis lukkede merder (en med dypvannsinntak, og en med filtrert overflatevann), samt to referansemerder (1 åpen og 1 hel lukket merd).
  • Fase III: Uttesting med to delvis lukkede stormerder.

Oppdrett av atlantisk laks i semi-lukket merd; kan ny teknologi bidra til større bærekraft?
Ansvarlig for prosjektet er Nord Universitet, og prosjektet er delfinansiert av Regionalt Forskningsfond Nord.

Hovedmålet med prosjektet er å utforske hvordan oppdrett i lukket merd i sjø påvirker vekst, kvalitet og fiskehelse hos laks gjennom å optimalisere vannhastigheten. Den optimale svømmehastighet varierer fra art til art, og det foreligger i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om hva som er den optimale svømmehastighet for oppdrettslaks i sjø. Første del av prosjektet er gjennomført, mens andre del skal starte opp i 2017 med høstsmolt.

I lukket merd vil laksen oppleve en konstant vannstrøm, og må svømme kontinuerlig for ikke å bli tatt av strømmen. Dette i motsetning til åpen merd der miljøforholdene er langt mer varierende, både vertikalt i vannsøylen og gjennom døgnet.

Forsøkene vil foregå på lokalitet Sæterosen. Her har en et oppgradert minimerdanlegg som AI leier fra AkvaDesign AS.

Forsknings- og kompetansemiljø

Det er inngått forpliktende samarbeidsavtaler med Nord universitet, Veterinærinstituttet, Planktonic AS, SinkabergHansen AS og Norsk Havbrukssenter AS.

Nord universitet

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er et av de ledende akademiske miljø innen akvakultur og biovitenskap i Norge. FBA jobber for å forbedre bærekraft i produksjonen av fremtredende arter som oppdrettes i Norge. FBA jobber aktivt med fôrtilsetninger, preventiv helse, inkludert biologisk kontroll og bioremediering, samt fiskevelferdsovervåking og kvalitetsforbedring i produksjonen.

www.nord.no

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet (VI) er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder. De viktigste virksomhetsområdene er forskning, utvikling, beredskap, diagnostikk, overvåkning, referansefunksjoner, rådgivning og risikovurderinger. VI har avdelinger i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo. VI har avdelingskontor i Brønnøysund med to dyktige havbruksveterinærer.

www.vetinst.no

Planktonic AS

Planktonic sin målsetting er å sikre lønnsom kommersiell aktivitet knyttet til innsamling av plankton til produksjon av fiskefor. Planktonic har benyttet AI sine anlegg som utgangspunkt for sine forsøk på innsamling av plankton for bruk som fôr til oppdrett av marine arter. I delprosjekt I skal Planktonic stå for filtrering av sjøvann som AI skal benytte i sine delvis lukkede merdforsøk. Planktonic står ansvarlig for teknologi og prosjekt knyttet til filtrering/pumping og rettigheter knyttet til dette, mens AI overtar ansvar og rettigheter til det som skjer i de delvis lukkede merdene.

www.planktonic.no

Sinkaberg-Hansen AS

Sinkaberg-Hansen (SBH) er et oppdrettsselskap lokalisert i Ytre Namdal, Bindal og Brønnøy med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune. SBH har i dag totalt 170 ansatte. Omsetningen i 2015 var på om lag 1,2 milliard NOK.

www.sinkaberghansen.no

Norsk Havbrukssenter AS

Norsk Havbrukssenter (NHS) ble etablert i 2002. NHS er et visningsanlegg med tillatelse til oppdrett av laks. Selskapet er lokaleid og har fokus på kvalitet og kunnskapssenteret samarbeider med utdanningsinstitusjoner, og satser hardt på rekruttering av barn og ungdom til havbruksnæringen. De ansatte har lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder drift av lukket merd. Norsk Havbrukssenter har en Grønn laksekonsesjon (gruppe C) som driftes i samlokalisering med Bindalslaks sin laksekonsesjon i samme gruppe. NHS driver med mye variert arbeid, både forskningsprosjekter, rekruttering til havbruksyrket, guidet omvisning for turister og andre interesserte, samt vanlig drift av anlegget.

www.havbrukssenter.no